Datenbank der Kulturgüter
in der Region Trier

Alle Kulturgüter in Geierslei, Gemeinde Wintrich


Objekte in Karte laden


Wintrich, Geierslei, Großer Herrgott
Wintrich, Geierslei, Hof Geiersley
Wintrich, Geierslei, Wendelinuskapelle auf Hof Geiersley